shopping-cart

Sälj- och leveransvillkor

1. Omfattning och ingående av avtal vid köp (erbjudande, beställning och accept)

Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla köp av produkter och tjänster från POLYFLOR NORDIC. Vid ingående av köpeavtal gäller följande villkor som en del av köpeavtalet mellan parterna.

För köpare som är handlare kommer följande villkor att gälla före köparens standardvillkor eller allmänna affärsvillkor. Villkor som framgår av handlingen gäller före reglerna i köplagen. Avvikelser ska avtalas skriftligen med POLYFLOR NORDIC.

2. Leveransvillkor

Om inte annat särskilt överenskommits, ordnar POLYFLOR NORDIC frakt och utskick av beställda varor. Om varor finns i lager i Hägersten, garanterar POLYFLOR NORDIC att varorna skickas senast följande arbetsdag. Om kunden önskar expressleverans (utskick samma arbetsdag) tillkommer en extra avgift på 200 SEK. För beställningar med ett ordervärde under 5 000 SEK ex. moms kommer köparen att faktureras ett frakttillägg som vid var tid finns i gällande prislista. Ansvaret för varan faller på köparen när varan har levererats till avtalad leveransplats. Köparen är skyldig att hålla utlämningsstället öppet och leveransklart samt ställa manskap och material till förfogande för lossning. POLYFLOR NORDIC ansvarar inte för leverans om det inte är möjligt att komma fram till köparens angivna utlämningsställe, eller om överlämnande av varan inte är möjlig på utlämningsstället.

Vid mottagandet av varan är köparen skyldig att omedelbart kontrollera att varan överensstämmer med beställningen, och om någon skada har uppstått under transporten. Om varan är skadad vid mottagandet ska köparen omedelbart anmäla detta till chauffören och anteckna detta på följesedeln/fraktsedeln. Köparen ska även anmäla till POLYFLOR NORDIC om det finns en diskrepans mellan orderbekräftelsen och leveransen.

POLYFLOR NORDIC frånsäger sig ansvaret för eventuella leveransförseningar.

3. Force majure

POLYFLOR NORDIC frånsäger sig ansvaret för förseningar, skador eller uteblivna köp orsakade av extraordinära händelser som POLYFLOR NORDIC rimligen inte kunde ha förutsett, såsom krig, terrordåd, arbetskonflikt, pandemi, brand, översvämning, transportsvårigheter, etc. Detsamma gäller om sådana omständigheter medför att genomförandet av köpet försvåras avsevärt eller medför oskäliga kostnader för POLYFLOR NORDIC.

4. Fakturavillkor

Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) och exkl. moms, om inte annat skriftligen avtalats. 

Angivna priser är att betrakta som vägledande och är inte bindande. Det slutgiltiga och bindande priset framgår av POLYFLOR NORDICs orderbekräftelse.

Om det under tiden mellan erbjudandet/ordern och betalningstidpunkten sker förändringar i produktionskostnader, offentliga avgifter och skatter, miljöavgifter eller förändringar i växelkursen på mer än två procentenheter förbehåller sig POLYFLOR NORDIC rätten att debitera köparen för merkostnaden för sådana ändringar.

5. Betalningsvillkor

Fakturan ska betalas enligt den betalningsfrist som anges i fakturan eller avtalet. Efter förfallodagen beräknas dröjsmålsränta enligt gällande räntor.

Om det uppstår tveksamhet om köparens betalningsförmåga efter att köpeavtalet träffats kan POLYFLOR NORDIC kräva godkänd säkerhet för betalning.

Om leveransen är försenad, och detta beror på förhållanden som POLYFLOR NORDIC inte ansvarar för, har POLYFLOR NORDIC rätt att fakturera enligt ursprungligen avtalad leveranstid.

Vid betalningsförsummelse har POLYFLOR NORDIC rätt att stoppa vidare leveranser till köparen, utan att detta anses vara en försummelse från POLYFLOR NORDICs sida.

6. Äganderätt till varor

Säljaren behåller äganderätten till föremålet tills hela köpeskillingen är betald, enl. lagen om försäljningspant.

7. Retur

Alla returer av varor ska avtalas skriftligen, och kan inte avtalas senare än 3 månader efter att köpeavtalet ingåtts. Returavtalet gäller endast varor som lagras i Hägersten. Returer av varor debiteras med en returavgift på 20 % av fakturavärdet. Köparen måste stå för alla kostnader för returfrakt. Returvaror ska vara oanvända, oskadade och i originalförpackning.

8. Reklamation

Vid mottagandet av varan har köparen en skyldighet att kontrollera den levererade varan enl. 3 §. Köparen har då en skyldighet att kontrollera det levererade partiet i dess helhet vad gäller kvantitet, kvalitet och sort. Om ett fel upptäcks har köparen en skyldighet att omedelbart, och senast inom 7 dagar från mottagandet, klaga till POLYFLOR NORDIC. Klagomål ska göras skriftligen.

POLYFLOR NORDIC ansvarar inte för fel som kan ha uppstått på grund av köparens egna konstruktioner, felaktig montering, felaktig förvaring mm.

Om köparen har framfört reklamation upphör köparens reklamationsrätt om montering eller annan form av bearbetning av varan genomförs.

Vid reklamation har POLYFLOR NORDIC rätt att välja att erbjuda retur av produkten, omleverans eller reparation. Om köparen inte accepterar ett sådant erbjudande är POLYFLOR NORDIC inte ansvarig. Om det avtalas att varan ska returneras är köparen skyldig att paketera varan på liknande sätt som den var vid mottagandet samt att behandla varan på ett sådant sätt att den inte skadas. Om detta inte görs är POLYFLOR NORDIC inte skyldig att återbetala det fakturerade priset och köparen kommer att debiteras för merkostnader.

Köparen är i övrigt skyldig att följa POLYFLOR NORDICs anvisningar avseende montering, reparation, förvaring och annan behandling av varan i samband med reklamation. Om sådana instruktioner inte följs är POLYFLOR NORDIC inte ansvarig.

9. Begränsningar i ansvar

Köparen är skyldig att uppträda på ett sådant sätt att POLYFLOR NORDIC inte kan hållas ansvarig för tredje man. POLYFLOR NORDIC ansvarar inte för skador orsakade av produkten på tillgångar eller fastigheter. POLYFLOR NORDIC ansvarar inte heller för rörelseförluster, utebliven arbetsinkomst eller andra ekonomiska förluster. Ovannämnda ansvarsbegränsningar gäller inte om POLYFLOR NORDIC har agerat grovt vårdslöst.

Om tredje part framställer krav mot köparen eller POLYFLOR NORDIC avseende den levererade produkten, är köparen skyldig att omedelbart underrätta POLYFLOR NORDIC om det framställda kravet. Om sådan anmälan inte görs är POLYFLOR NORDIC inte ansvarig.

10. Val av lag och plats vid tvist

Eventuell tvist mellan köparen och POLYFLOR NORDIC måste först lösas genom förhandlingar utanför domstol. Om förhandlingar inte leder till framsteg måste ärendet lösas genom domstolsförfarande. Svensk lag ska läggas till grund.

Den överenskomna platsen för tvister mellan köparen och POLYFLOR NORDIC är Göteborg.

Uppdaterad och giltig från 1 januari 2022.